သောကအပူငိမ်းလိုရယ် စစ်မ ထမ်းကမယ် ….

သောကအပူငိမ်းလိုရယ် စစ်မ ထမ်းကမယ် ….